چرا جهان با استفاده از کروناویروس جدی تر از سایر بیماری های اپیدمی است؟


پاسخ 1:

شما ممکن است سهواً هنگام سؤال به سؤال خودتان پاسخ داده باشید. شما سؤال کردید که چرا جهان با آن رفتار متفاوت دارد. بیماری همه گیر مسئله جهانی نیست. وقتی مسئله جهانی شود ، آنگاه به عنوان بیماری همه گیر طبقه بندی می شود. شاید این مقاله مسائل را برای شما روشن تر کند.

همه گیر در مقابل همه گیر | بهداشت منطقه ای روچستر