آیا بخشی از بازی سرزنش دولت مرکزی کمونیست چین در مورد هر چیزی که مربوط به تاج ویروس باشد ، است؟


پاسخ 1:

در حال حاضر ، چین در مرکز مرحله بین الملل قرار دارد و همچنین ما را هدف قرار می دهد. هر کاری که چین انجام دهد یا سرزنش کند ، می تواند مورد هدف غربی ها باشد. تصور کنید کشور شما دارای همان ویروس است و سایر کشورها به شما چنین واکنشی نشان می دهند ، چه پاسخی به آنها خواهید داد. به عنوان یک چینی ، از نظر من ، فعلاً نمی خواهیم بازی مقصر را بازی کنیم ، کاری که می خواهیم انجام دهیم شکست ویروس است. اما اگر کسی ما را غیر منطقی سرزنش کند ، ما به عقب خواهیم جنگید. به نظر شما در حال حاضر ، هر کسی بدون هیچ دلیلی می تواند چین را سرزنش کند ، و چین کاری جز این ندارد. نه. شما آرام باشید ، پس می توانیم صحبت کنیم. اگر نه ، بیایید ادامه دهیم.