قبل از اینکه دولت انگلستان اقدامات شدید را انجام دهد ، کرونا ویروس چقدر بد است؟


پاسخ 1:

از آنجا که برنامه ما پزشکی است ، دانشمندان و علوم رفتاری منجر به وجود یک برنامه تشدید ، بسته به شرایط می شوند.

مسیر انتخابی به تشدید منجر به داده و اطلاعات نیاز دارد.

اگر در این میان اقتصاد را فروپاشیم ، در درازمدت تعداد بیشتری از مردم رنج خواهند دید و خواهند مرد. این یک عمل متعادل خوب است اما نباید کسی را به وحشت انداخت.