آیا کسی در اثر تاج در افغانستان درگذشت؟


پاسخ 1:

اطلاعات مربوط به افغانستان كاملاً ترسیمی و غیرقابل اعتماد است. حدود 70٪ این منطقه تحت کنترل طالبان است که دسترسی به اطلاعات و تجهیزات پزشکی بسیار محدود است. بنابراین حتی اگر آن بیماری وجود دارد ، مردم و کادر پزشکی ، در صورت وجود ، نمی دانند. بنابراین فقط یک مورد چربی به طور رسمی به عنوان Coronavirus تشخیص داده شده است ، و هنوز تحت درمان است.