برای کسانی که برنامه های سفر بین المللی آینده دارند چقدر نگران یک قرنطینه احتمالی یا شیوع بیماری کوف 19 در هر کجا که سفر می کنید نگران هستید؟ اگر در منطقه ای زندگی می کنید که قبلاً شیوع آن نیست؟


پاسخ 1:

نگران دریافت COVID-19 نیستم.

آنچه که من از سفر بین المللی به آن نگران هستم ، پایان می یابد مانند مسافران خط مسافرتی الماس پرنسس یا مسافران هواپیمایی Kahlitta که از ووهان آمده اند.

برای هفته ها و هفته ها در یک کابین منزوی به دام افتاده و یا از هواپیما گرفته می شد تا قرنطینه اجباری شود. چه کسی به دو یا چند هفته حبس احتیاج دارد یا می خواهد - که اساساً تحت بازداشت خانگی است؟ من نه.