آیا شما اعتقاد دارید شیوع کروناویروس که می بینیم جدی تر از آنچه گزارش شده است؟


پاسخ 1:

سوال جالبی ست. من فکر می کنم بهترین پاسخ در این مرحله "با ما باشید". این درک من است که هیچ یک از موارد در کانادا منجر به عفونت جمعیت محلی نشده است. تا زمانی که آنها گسترش داشته باشند (که اقدامات احتیاطی خوبی در یک بیمارستان و مراقبت های بهداشتی عالی انجام می شود) ، حدس من این است که به یک تهدید جدی تبدیل نمی شود.

تفاوت این ویروس و SARS (همچنین یک ویروس کرونا) در این است که قبل از فهمیدن این که چه چیزی در حال وقوع است ، شیوع آن شروع شده است. خوشبختانه ، به نظر می رسد که ما درس خود را از آن یاد گرفته ایم.

بنابراین بهترین پاسخ "صبر کنید و ببینید!"