آیا فرد آلوده به کروناویروس می تواند ویروس را قبل و در طی دوره جوجه کشی انتقال دهد؟


پاسخ 1:

دوره جوجه کشی می تواند چندین فعالیت مهم بهداشت عمومی را برای بیماری های عفونی از جمله نظارت فعال ، نظارت ، کنترل و مدل سازی به شما اطلاع دهد. نظارت فعال به افراد بالقوه در معرض تماس با مقامات بهداشت محلی جهت گزارش وضعیت بهداشتی خود نیاز دارد.

درک طول نظارت فعال لازم برای محدود کردن خطر از بین رفتن عفونت های SARS-CoV-2

ضروری است تا بخش های بهداشت و درمان به طور مؤثر از منابع محدود استفاده کنند. در این مقاله ، ما تخمین هایی از دوره جوجه کشی COVID-19 و تعداد عفونت های علامتی که در سناریوهای مختلف نظارت فعال وجود دارد ، ارائه می دهیم.

دوره جوجه کشی COVID-19 از موارد تأیید شده عمومی